Eesti English Русский
Otsi

Kernu-Saue Talimängud Kardisõit

«
»


Kernu-Saue talimängud
Kardisõit
  
1. ÜLDISED KOHUSTUSED
2. VÕISTLUSTELE REGISTREERiMINE, TOIMUMISAEG ja KOHT
3. VÕISTLUSKLASSID
4. VÕISTLUSE KÄIK
5. OSAVÕTUTASUD
6. VÕISTLEJAD
7. AMETNIKUD
8. ÜLDISED TINGIMUSED
9. ÜLDINE OHUTUS
10. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS
11. VÕISTLEJATE KOOSOLEK
12. AJASÕIDU PEATAMINE
13. STARDIPROTSEDUUR
14. FINIŠ
15. TULEMUSED
16. KARISTUSED
17. ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL
18. MÖÖDASÕIT
19. KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL
20. MÄÄRUSTE VASTANE SÕIT
21. AUTASUSTAMINE
 
 
 
1. ÜLDISED KOHUSTUSED
 
1.1.Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile Kernu valla talimängude kardisõidus
Osalejatele ja pealtvaatajatele.
1.2.Lisaks käesolevatele reeglitele kehtivad osalejatele ja pealtvaatajatele LaitseRallyPargi kardiraja reeglid ja LaitseRallyPargi sisekorra eeskirjad.
 
2. VÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA KOHT
 
2.1.Võistlus toimub LaitseRallyPargi hobikardirajal või võistluskardi rajal.
2.2.Võistlus toimub ühes osas: Ajasõidud
2.3.Võistlus toimub 10.02.2019
2.4.Registreerimine kell 10:00-11:00
2.5.Võistlussõidud kell 10:30-14:30
 
3. VÕISTLUSKLASSID
 
3.1. Noored 2003 ja hiljem sündinud.
3.2. Naised 2002 ja varem sündinud.
3.3. Mehed 2002 ja varem sündinud.
 
4. VÕISTLUSE KÄIK
 
4.1. Kõik sõitjad sõidavad 8minutit.
4.2. Arvestatakse 8 minuti jooksul saadud parimat ringiaega.
 
5. OSAVÕTUTASUD
 
5.1. Osavõtutasu ei ole
 
6. VÕISTLEJAD
 
6.1. Võistlejad peavad olema vähemalt 140cm pikkused
 
7. AMETNIKUD
 
7.1. Peakorraldaja Kaljo Põldaru 5214206
7.2. Peakohtunik Frederik Annus
7.3. Peaajamõõtja Frederik Annus
 
8. ÜLDISED TINGIMUSED
 
8.1. Sõidud toimuvad LaitseRallyPark'i Sodi GT2 ja GT5 kartidega, ning kogu sinna juurde kuuluva varustusega.
8.2. Sõiduvarustusse kuulub: kiiver, kiivrisukk, kindad, vajadusel kombinesioon. Võib kasutada ka oma isiklikku sõiduvarustust.
8.3. Kardid on varustatud talverehvidega. (vastavalt ilmastikutingimustele)
8.4. Igas võistkonnas võib osaleda maksimaalselt 7 võistlejat
 
 
9. ÜLDINE OHUTUS
 
9.1. Kõik korraldaja poolt kehtestatud ohutusnõuded on kohustuslikud kõigile võistlejatele ja
pealtvaatajatele.
9.2. Võistlejatel on rangelt keelatud võistlusrajal kardiga sõita vastu liikumissuunda, välja
arvatud juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.
9.3. Võistleja, kelle kardil on sõidu ajal tekkinud ohtlik tehniline rike, on kohustatud ohutuse
tagamiseks võistlusrajalt esimesel võimalusel lahkuma.
9.4. Iga võistleja, kes soovib võistlusrajalt lahkuda, peab oma kavatsusest käe püsti tõstmisega
märku andma ning boksi sõitmisel tagama ohutuse.
9.5. Võistlejad peavad osaledes ajasõitudes kandma täisvarustust, selle
täitmist kontrollib korraldaja.
 
10. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS
Stardilipp:
Roheline lipp. Stardikäskluseks on lipu järsk allalangetamine.
 
Finiši lipp:
Ruuduline lipp. Peale lipust möödumist on sõit lõppenud ja esimesel võimalusel tuleb sõita boksialale.
 
Must lipp:
Seda lippu kasutatakse sõitja diskvalifitseerimiseks antud sõidust. Peale selle lipu nägemist tuleb sõita esimesel võimalusel boksialale. Vajadusel näidatakse lippu koos lisatete tahviga millel on vastava kardi number.
 
Mustvalge diagonaallipp:
Seda lippu näidatakse võistlejale ainult ühe korra, et anda talle teada hoiatusest ebasportliku käitumise eest rajal.
 
Kollane lipp:
Sellega antakse võistlejatele märku ohust rajal. Lippu nähes ära soorita möödasõitu, valmistu sõidusuuna muutmiseks. Rajal või rajapeenral on takistus.
 
Sinine lipp:
Seda lippu näidatakse liikuvale sõitjale, kellest hakkab mööduma tunduvalt kiirem sõitja. Lipu näitamisel on aeglasem sõitja kohustatud kiirema sõitja mööda laskma.
 
Punane lipp:
See lipp tähendab sõidu peatamist. Sõitja kelle näidatakse lippu peab jääma viivitamatult seisma lipu ees. Vajadusel näidatakse lippu koos lisateate tahvliga millel on vastava kardi number.
 
11. VÕISTLEJATE KOOSOLEK
 
11.1. Koosolek toimub vahetult enne sõidu algust võistluspaigas.
11.2. Koosoleku eesmärk:
            11.2.1. Teavitada sõitjaid võidusõidu läbiviimist puudutavatest spetsiifilistest      punktidest võistlusjuhendis;
            11.2.2. Teavitada neid üldistest ja spetsiifilistest ohutusnõuetest rajal;
            11.2.3. Anda selgitusi reeglite tõlgendamisega seonduva kohta;
11.3. Erakorralisi koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele.
 
12. AJASÕIDU PEATAMINE
 
12.1. Kui sõidu peatamise signaal on antud ajasõidu ajal, langetavad kõik kardid
koheselt kiiruse ja rajakohtunikud suunavad sõitjad aeglaselt tagasi boksialale, kõik rajale
jäetud kardid eemaldatakse.
 
13. STARDIPROTSEDUUR
 
13.1. Stardikäsklus antakse boksialas.
13.2. Stardiprotseduuri tüüp on paigaltstart.
13.3. Starditakse töötava mootoriga.
13.4. Eraldi starti stardijoonel ei anta. 
13.5. Stardihetkel peavad olema võistlejate käed rooli küljes.
 
14. FINIŠ
 
14.1. Võidusõidu lõppu tähistav signaal antakse finiši joonel niipea, kui juhtiv kart on selle
ületanud, olles läbinud kogu võistlusdistantsi.
14.2. Kui mingil põhjusel võidusõidu lõppu tähistava signaali andmisega hilinetakse, loetakse
võidusõit lõppenuks hetkel, mil ta normaalselt oleks pidanud lõppema, kui poleks toimunud
hilinemist.
14.3. Pärast võidusõidu lõppu tähistava signaali saamist suunduvad kõik kardid otse, ilma
peatumata boksi vähendades peale ruudulist lippu kiirust.
14.4. Et finišeerimine loetaks toimunuks, peab võistleja ületama finišijoone oma kardis
istudes.
 
15.TULEMUSED
 
15.1. Ajad mõõdetkse elektrooniliselt (Transponderitega)
15.2. Tulemused avaldatakse jooksvalt.
15.3. Arvestatakse parimat ringi aega.
15.4. Ajamõõtmine algab hetkel kui kõik antud sõidu sõitjad on väljunud boksialast.
15.5. Esimesel ja viimasel ringil aega ei mõõdeta.
15.6. Punktid: 1.Koht 27punkti, 2.Koht 25punkti, 3.Koht 23punkti, 4.Koht 22punkti ...iga järgnev koht saab ühe punkti vähem kuni 0 punktini.
15.7. Lõpptulemuse arvestamisel loetakse tulemuseks 3 parimat ühe meeskonna tulemust, sealjuures vähemalt 1 mehe tulemust.
 
16. KARISTUSED
 
16.1. Karistused on kohtunike otsustada sõltuvalt rikkumise tõsidusest.
16.2. Karistuseks võib olla sõitja ajutine peatamine sõidu jooksul. Sõitja peatatakse punase lipuga suunates sõitja boksialasse.
 
 
 
 
17. ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL
 
17.1. Igasugune sõit rajal võib toimuda ainult võistlussuunas.
17.2. Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril.
17.3. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagasõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.
17.4. Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad võistlejad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks (piisava laiusega rajakoridori).
17.5. Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine (näit. rajalt väljasõit) võib süüdlasele kaasa tuua eemaldamise.
17.6. Sõitja, kes on otsustanud rajalt boksialasse sõita, peab sellest varakult (käe tõstmisega) teisi sõitjaid informeerima ja tagama kaasvõistlejate ohutuse.
17.7. Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult pedaalide abil.
17.8. Boksialal on maksimaalseks sõidukiiruseks 3km/h s.o. jalakäija kiirus.
 
18. MÖÖDASÕIT
 
18.1. Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.
18.2. Enda taga olevat võistlejat võib „katta“ muutes sirge jooksul trajektoori vaid ühe korra. Ees vingerdamine toob kaasa musta lipu.
18.3. Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud.
18.4. Otsekohe, kui raja sirgel osal on kiirem kart eessõitjale järele jõudnud, peab eessõitja andma teed kiiremale, hoidudes rajaserva ja vabastades ideaaltrajektoori.
18.5. Kui aeglasem eessõitja ei märka kiiremat või ei lase tal mööduda, informeerivad rajakohtunikud aeglasemat võistlejat siniste lippudega. Võistlejat, kes ei allu sellele märguandele, võidakse karistada hoiatusega. Korduv siniste lippudega antava signaali ignoreerimine võib kaasa tuua antud võistleja eemaldamise.
 
19. KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL
 
19.1.Võistleja, kes soovib rajalt ära sõita, peab sellest teisi varakult informeerima (ülestõstetud käega) ning eemalduma rajalt ohutuse seisukohalt sobivaimas kohas.
 
20. MÄÄRUSTEVASTANE SÕIT
 
20.1. Määrustevastased sõiduvõtted toovad kaasa võistluste ebaausaid tulemusi ja loovad ohuolukordi rajal.
20.2. Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:
sõitja „rammis“ (sõitis otsa) kaasvõistlejale tagant või küljelt;
sõitja ei allunud signaallipuga antud korraldusele;
sõitja põhjustas kokkupõrke;
sõitja surus teise sõitja rajalt välja;
sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit;
sõitja „kattis“ muutis sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra;
20.3. Kui võistluste kohtunikud tuvastavad määrustevastase sõidu, annab kohtunik sõitja hoiatamiseks märku hoiatuslipuga. Kui määrustevastane sõit leidis aset võistluste lõppfaasis ning hoiatust lipumärguandena ei jõuta sõitjale edastada, siis antakse hoiatus võistlussõidu lõppedes suuliselt.
20.4. Kui sõitja kordab määrustevastast sõitu, kas samas või järgmises võistlussõidus, siis eemaldatakse ta musta lipuga sõidust. Peatamise põhjus teatatakse sõitjale hooldusalasse jõudmisel. Kui määrustevastane sõit leidis aset võistluste lõppfaasis ning lipumärguannet ei jõuta sõitjale edastada, siis tühistatakse sõitja tulemus selles sõidus peale sõidu lõppu.
20.5. Kui eemaldatud võistleja sõitis samas sõidus kiireima ringi, jääb teenitud boonuspunkt alles, v.a juhul, kui kohtuniku otsusena oli konkreetne kiireim ring ise sõidetud reeglitevastaselt.
20.6. Kui määrustevastane sõit on tuvastatud, siis võib kohtunik vastava otsuse vastu võtta ka sõitjat küsitlemata.
20.7. Võistluste juhi või žürii otsus määrustevastaseid sõiduvõtteid kasutanud võistleja kohta on lõplik ja ei kuulu protestimisele.
20.8. Korduva määrustevastase sõidu või ebasportliku käitumise korral on korraldajatel õigus võistleja osalemine antud rajal keelata.
 
21. AUTASUSTAMINE
 
21.1. Autasustamine toimub Kernu valla talimängude lõpetamisel.
 
 
 

Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald Harjumaa         Registrikood: 77000039   E-mail: info@sauespordikeskus.ee
Koduleht Elitec'st