Andmekaitsetingimused

1. Isikuandmete töötlemise alused

Saue Spordikeskus töötleb Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • avaliku ülesande täitmisel (näiteks huvihariduse andmine, spordiürituste korraldamine),
 • juriidilise kohustuse täitmisel (näiteks personaliarvestuse pidamine),
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

2. Põhimõtted isikuandmete avalikustamisel

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma õigusliku aluseta, näiteks:

 • Saue Spordikeskuse dokumendiregistris ei kuvata eraisikult tulnud kirjas saatja nime ega kirja sisu, asutusesiseseks kasutamiseks määratud õigusaktide ja lepingute sisu;
 • isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks.

Isikuandmeid väljastame ja avalikustame üksnes seadusest tulenevatel juhtudel, näiteks kohtueelsele menetlejale või kohtule.

3. Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Säilitame Teie andmeid:

 • dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

 

4. Isikuandmete kaitse

 • Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset. Spordikeskuse töötajad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.
   

5.   Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

 • Kandideerides tööle või praktikale lähtume Teie  avaldatud või avalikest allikatest saadud infost.
 • Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
 • Taustauuringu teeme kandidaadi eelneval nõusolekul ja teadmisel. Selleks vestleme isikutega, kelle kandidaat on ise esitanud.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
 • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kui kandideerite meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

6. Jälgimisseadmestiku kasutamine

7. Teie õigused

 • Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama eelistatult digiallkirjastatud päringu. Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul). Asutusel on võimalik vastamise tähtaega pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu.
 • Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume Teil teha avaldus.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
 • Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, kui kontrollitakse isikuandmete töötlemise vastuväidet või isikuandmete õigsust või kui vajate andmeid seoses õigusnõuete esitamise, koostamise või kaitsmisega;
 •  Teil on õigus esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise osas, kui Teil on kahtlus, et andmeid töödeldakse  ebaseaduslikult  või rikub andmete töötlemine  Teie  õigusi.
 • Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

8. Veebilehel küpsiste kasutamine